Uslovi

Opšti uslovi za ponude, isporuke i usluge kompanije Hagleitner Hygiene Österreich GmbH preduzećima sa sedištem u Austriji

Ovi opšti uslovi poslovanja kompanije Hagleitner Hygiene Österreich GmbH, Lunastraße 5, A-5700 Zell am See, tel.: +43 5 0456, fax: +43 5 0456 7777, e-pošta: crm@hagleitner.at, FN 229995d, PIB: ATU56679204 važe od 06.10.2020. Svi opšti ualovi objavljeni pre naznačenog datuma od tog trenutka više se neće primenjivati. 

1. Obim važenja, ugovorni partneri

1.1 Ovi opšti uslovi poslovanja („OUP“) primenjuju se od gore navedenog datuma za sve ponude, isporuke i usluge kompanije Hygiene Österreich GmbH („Hagleitner“), uključujući prodaju robe u shopu kompanije Hagleitner na stranici www.xibudesigner.com (https://www.xibudesigner.com/rs).

1.2 Hagleitner sklapa ugovore isključivo pod svojim uslovima. Odstupajući ili dodatni uslovi klijenta primenjuju se samo ako Hagleitner izričito pristane na njih u pisanom obliku. 

1.3 Opšti uslovi su dostupni na uvid u kompaniji Hagleitner u njihovoj trenutno važećoj verziji, a možete ih pogledati ili im pristupiti na internetu na www.xibudesigner.com. Na linku www.xibudesigner.com/agb/ klijent može da preuzme, memoriše i odštampa uslove i odredbe u vidu PDF datoteke. Na zahtev klijenta Hagleitner će te uslove da pošalje poštom. 

1.4 Paleta robe kompanije Hagleitner namenjena je isključivo preduzetnicima u smislu Zakona o zaštiti potrošača (KSchG), a ne krajnjim potrošačima. Klijent i ugovorni partner preduzeća Hagleitner može da bude isključivo preduzetnik u smislu KSchG sa sedištem u Austriji. Preduzetnik u smislu čl. 1 KSchG je neko za koga je posao poslovanje njegove kompanije. Kompanija je bilo koja dugoročna organizacija nezavisne privredne delatnosti, čak i ako nije usmerena na dobit. Pravne osobe javnog prava uvek se smatraju preduzetnicima. Klijent mora da potvrdi ova svojstva prilikom registracije za web shop Hagleitner. Hagleitner ima pravo da zatraži i dobije sve potrebne informacije o preduzetničkom statusu klijenta i njegovom sedištu. 

1.5 Ako jedna od odredbi ovih uslova bude neefikasna, ova odredba će biti zamenjena efikasnom odredbom koja je najbliža ekonomskom učinku izvorne odredbe. Preostale odredbe ovih uslova i odredbi ostaju na snazi.

2. Zaključenje ugovora

2.1 Narudžba klijenta predstavlja ponudu za sklapanje ugovora sa kompanijom Hagleitner.

2.2 Kao rezultat ponude klijenta, ugovor se sklapa tek nakon prihvatanja od strane kompanije Hagleitner, ali najkasnije kada se izvrši dostava ili usluga.

2.3 Ponude kompanije Hagleitner i informacije u katalozima, brošurama, cenovnicima itd. i na internet stranici nisu obavezujuće.

2.4 Zaključenje ugovora u Hagleitner XIBU Designer
Za naručivanje putem alatke Hagleitner XIBU Designer potreban je aktivni korisnički račun za webshop. • 1. korak: Kupac bira željene XIBU bočne stranice i stavlja ih u korpu za kupovinu. • 2. korak: Klikom na dugme „Završi narudžbu“ klijent prelazi na sledeću stranicu postupka narudžbe i proverava svoju narudžbu u korpi za kupovinu. Proizvodi u korpi za kupovinu i dalje mogu da se menjaju u ovom koraku (menjanje količine ili brisanje proizvoda). • 3. korak: Nakon toga klijent može da bira ili da dodaje adrese za dostavu klikom na dugme „Nastavi na adresu za dostavu, način isporuke“• 4. korak: U nastavku klijent ima pregled svoje narudžbe klikom na dugme „Nastavi na pregled narudžbe“. • 5. korak: Klijent prima k znanju odredbe i uslove i potvrđuje ih u odgovarajućem dijaloškom okviru. • 6. korak: Klijent predaje narudžbu klikom na gumb „Pošalji narudžbu“. • 7. korak: Hagleitner klijentu e-poštom šalje potvrdu narudžbe. 8. korak: Nakon što je potvrda narudžbe poslata, bočne stranice se naručuju od proizvođača, a klijent prima račun od kompanije Hagleitner. 

3. Zadržavanje vlasništva

3.1 Roba predata klijentu ostaje u vlasništvu kompanije Hagleitner sve dok se nabavna cena i svi prateći troškovi ne plate u celosti, pri čemu kupac snosi rizik od slučajnog gubitka robe (rizik cene) prilikom isporuke robe.

3.2 Kupac nema pravo da raspolaže robom koja podleže zadržavanju prava vlasništva i/ili da je optereti bez prethodnog pismenog pristanka kompanije Hagleitner.

3.3 Klijent mora odmah da obavesti kompaniju Hagleitner o bilo kakvom pristupu robe treće strane podložnom zadržavanju prava vlasništva, kao i o bilo kakvoj šteti ili gubitku robe

3.4 Ako se roba koja podleže zadržavanju prava vlasništva oduzme, klijent mora odmah da obavesti kompaniju Hagleitner i da preduzme sve mere kako bi se postigla obustava izvršenja.

3.5 Ako se podnese zahtev za stečaj ili otvori postupak protiv njega zbog imovine klijenta, kompanija Hagleitner ima pravo - prema izboru kompanije Hagleitner, takođe uz održavanje ugovora - da zahteva predaju rezervisane robe i/ili njenu naplatu. 

4. Cene, troškovi dostave

4.1 Cene uključuju porez na promet i ostale poreze i carine, kao i troškove poštarine.

4.2 Primenjuju se cene navedene u trenutku narudžbe. Sve informacije podložne su promenama cena pre naručivanja, slanja i grešaka pri štampanju kao i tehničkih izmena.

4.3 U slučaju promene zakonskog poreza na promet, Hagleitner ima pravo da prilagodi cene u skladu s tim kada promena stupi na snagu i zaokruži konačni račun na jedan evro cent.

4.4 Za narudžbe putem sistema XIBU Designer ne naplaćuju se troškovi dostave. 

5. Uslovi plaćanja; prebijanje dugova i zadržavanje

5.1 Hagleitner prihvata sledeće načine plaćanja: Bankovni prenos - direktno terećenje - menice i čekovi. 

5.2 Zahtev će se platiti nakon primitka računa na datum dospeća naveden u računu bez odbitka i besplatno. 

5.3 Hagleitner zadržava pravo izvršavanja naloga samo uz osiguranje ili avans; u ovom slučaju je na klijentu da odluči da li hoće to da prihvati ili će da odustane od svoje narudžbe. 

5.4 Iznos zatezne kamate je osam posto iznad osnovne stope. Zatezne kamate će se kapitalizirati mesec dana nakon datuma dospeća.  

5.5 U slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza, klijent mora kompaniji Hagleitner da nadoknadi nastale troškove podsećanja i prisilne naplate, posebno odgovarajuće troškove nastale zbog intervencije akvokata.  

5.6 Ako kupac kasni ss plaćanjem najmanje 14 dana, kompanija Hagleitner može (i) da insistira na ispunjenju ugovora i da odloži ispunjenje sopstvenih usluga sve dok kupac ne izvrši dospele usluge ili (ii) da uz poček od najmanje sedam dana odustane od ugovora.

5.7 Isključuje se prebijanje dugova i potvrđivanje prava zadržavanja od strane klijenta. 

6. Isporuka

6.1 Prilikom narudžbe klijent prima robu od naših dobavljača - obično u roku od 4-5 sedmica. Bočne ploče Hagleitner Selection se isporučuju u roku od 14 dana.  Ostali rokovi i/ili termini obavezujući su samo ako su izričito dogovoreni kao takvi u pismenom obliku. 

6.2 Roba se dostavlja na adresu koju klijent navede. 

6.3 Kompanija Hagleitner ima pravo na delimične isporuke. 

6.4 Ako Hagleitner ne isporučuje robu iz razloga za koje je isključivo odgovorna kompanija Hagleitner, klijent ima pravo da odustane samo ako kompanija Hagleitner ne poštuje razumni poček koji je odredio klijent, a koji mora da bude najmanje dve sedmice.

6.5 Kompanija Hagleitner je dužna da izvrši uslugu samo ako je klijent ispunio sve svoje obaveze potrebne za izvođenje. 

6.6 U slučaju netačnih, nepotpunih ili nejasnih podataka, kupac snosi troškove neuspešne isporuke i nastale dodatne troškove. 

6.7 Ako klijent to ne prihvata, rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi na klijenta.

6.8 Ako klijent ne prihvata, kompanija Hagleitner ima pravo sama da skladišti robu na trošak i rizik kupca, za šta može da se naplati naknada za skladištenje od 0,5% bruto iznosa računa za svaki kalendarski dan ili njegov deo ili na trošak i rizik kupca kod ovlašćenog komercijalnog agenta Trgovačka kompanija. Uz to, Hagleitner ima pravo ili da insistira na ispunjenju ugovora ili da, nakon određivanja razumnog počeka od najmanje dve sedmice, odustane od ugovora i proda robu na drugom mestu. 

7. Garancija

7.1 Garantni period od šest meseci primenjuje se prema dogovoru. Kupac mora da obavestiti kompaniju Hagleitner o nedostatku u roku od dve sedmice od isporuke ili primopredaje.

7.2 Hagleitner ne daje nikakve garancije u pravnom smislu. Garancije proizvođača ostaju nepromenjene.

8. Odgovornost i naknada, zastarevanje

8.1 Zahtevi za naknadu štete od strane klijenta isključeni su u slučajevima neznatne nepažnje kompanije Hagleitner. To se ne odnosi na lične povrede. Klijent mora da dokaže postojanje blagog ili grubog nemara.

8.2 Isključena je naknada za posledičnu štetu i materijalnu štetu, izgubljenu dobit, nepostignutu štednju i ostale štete koje nisu direktne - uz uslov da to nije u suprotnosti sa obaveznim zakonom. Obaveza kompanije Hagleitner da plati naknadu ograničena je na zbir uplata koje je kupac izvršio na račun kompanije Hagleitner na osnovu sklopljenog ugovora.

8.3 Ove odredbe se takođe primenjuju ako se zahtev za naknadu štete podnosi uz zahtev za garancijom ili umesto njega.

8.4 Ako se ne primenjuje kraća zastara ili prekluzivno razdoblje, svu zahtevi usmereni protiv kompanije Hagleitner zastarevaju ako ih klijent ne podnese sudu u roku od šest meseci od trenutka kada klijent sazna za štetu i osobu koja je uzrokovala štetu ili za bilo koji drugi događaj koji je prouzrokovao zahtev biti učinjeno, ali ne duže od tri godine nakon štetnog ponašanja (kršenja). 

9. Obrada podataka

9.1 Kompanija Hagleitner prikuplja lične podatke od klijenta tokom obrade ugovora u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

9.2 Trenutna izjava kompanije Hagleitner o zaštiti ličnih podataka dostupna je na stranici https://www.hagleitner.com/ba-sr/zastita-podataka/. 

10. Mesto izvršenja, mesto nadležnosti, izbor zakona, ugovorni jezik

10.1 Dogovoreno mesto izvođenja je sedište kompanije Hagleitner.

10.2 Za sve sporove koji proizlaze direktno ili indirektno iz ovih Opštih uslova i ugovora između kompanije Hagleitner i klijenta, isključivo je odgovoran austrijski sud za sedište kompanije Hagleitner. Međutim, kompanija Hagleitner ima pravo da podnese tužbu protiv klijenta na bilo kom drugom sudu u Nemačkoj ili inostranstvu u čijem okrugu klijent ima sedište, ekspozituru ili imovinu.

10.3 Na ove odredbe i uslove i na ugovore sklopljene između kompanije Hagleitner i klijenta primenjuje se samo materijalno austrijsko pravo, isključujući referentne standarde (npr. EVÜ, ROM I-VO) i UN zakon o prodaji.

10.4 Ugovorni jezik je nemački.

11. Promene adrese, autorska prava

11.1 Klijent je dužan da pismeno obavesti kompaniju Hagleitner o promenama poslovne adrese sve dok ugovor nije u potpunosti ispunjen od obe strane. Ako klijent ne pruži ove podatke, smatra se da su deklaracije primljene čak i ako su poslate na poslednju poznatu adresu.

11.2 Ponude, planovi, skice, tehnička dokumentacija, katalozi, brošure, ilustracije i slično uvek ostaju intelektualno vlasništvo kompanije Hagleitner. Klijent ne prima nikakva prava korišćenja.

Kolica za kupovinu

Povratak u kupovinu

Kolica su prazna.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nemate nalog?
Create an Account
4