Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nabídky, dodávky a plnění společnosti Hagleitner Hygiene Österreich GmbH firmám se sídlem v Rakousku

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hagleitner Hygiene Österreich GmbH, Lunastraße 5, A-5700 Zell am See, tel.: +43 5 0456, fax: +43 5 0456 7777, e-mail: crm@hagleitner.at, č. firmy 229995d, DIČ: ATU56679204 platí od 6. 10. 2020. Veškeré Všeobecné obchodní podmínky uveřejněné před tímto datem jsou od tohoto data neplatné. 

1. Rozsah platnosti, smluvní partneři

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí od výše uvedeného data pro všechny nabídky, dodávky a plnění společnosti Hagleitner Hygiene Österreich GmbH („Hagleitner“), včetně prodeje zboží v shopu společnosti Hagleitner na webové stránce www.xibudesigner.com (https://www.xibudesigner.com/cz/).

1.2 Společnost Hagleitner uzavírá smlouvy výhradně za jejích vlastních podmínek. Odlišné nebo doplňující podmínky zákazníka platí jen, pokud s tím společnost Hagleitner výslovně souhlasí.

1.3 Tyto VOP v platné verzi jsou k nahlédnutí u společnosti Hagleitner a lze si je zobrazit a přečíst na internetu na www.xibudesigner.com. Pod odkazem www.xibudesigner.com/agb/ si zákazník může stáhnout a uložit VOP jako soubor PDF a vytisknout si je. Na přání zákazníka zasílá společnost Hagleitner VOP poštou.

1.4 Nabídka zboží společnosti Hagleitner je určena výhradně podnikatelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (KSchG), nikoli spotřebitelům. Zákazníkem a smluvním partnerem společnosti Hagleitner může být pouze podnikatel ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (KSchG) se sídlem v Rakousku. Podnikatelem ve smyslu § 1 zákona o ochraně spotřebitele (KSchG) je ten, u koho tento obchod patří k provozu jeho společnosti. Společnost je jakákoli trvale založená organizace samostatné výdělečné činnosti, a to i pokud není zaměřena na vytváření zisku. Právnické osoby veřejného práva se vždy považují za podnikatele. Zákazník musí tyto vlastnosti potvrdit v rámci registrace do webového shopu Hagleitner. Společnost Hagleitner je oprávněna vyžadovat a obstarat si potřebné údaje o podnikání zákazníka a jeho sídle.

1.5 Pokud by některé z ustanovení těchto VOP bylo neúčinné, použije se namísto tohoto ustanovení účinné ustanovení, které je svým ekonomickým účinkem původnímu ustanovení nejblíže. Ostatní ustanovení těchto VOP zůstanou v každém případě účinná.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Objednávka zákazníka představuje nabídku na uzavření smlouvy se společností Hagleitner.

2.2 Smlouva se po nabídce zákazníka uskutečňuje až po přijetí této nabídky společností Hagleitner, nejpozději však s provedením dodávky nebo plnění.

2.3 Nabídky společnosti Hagleitner, údaje v katalozích, prospektech, cenících atd. a rovněž údaje na webové stránce jsou nezávazné.

2.4 Uzavření smlouvy v Hagleitner XIBU Designer
Předpokladem pro objednávku v Hagleitner XIBU Designer je aktivní uživatelský účet ve webovém shopu. • Krok 1: Zákazník zvolí požadovaný XIBU postranní díl a vloží jej do košíku. • Krok 2: Zákazník se kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ dostane na další stránku procesu objednávky a zkontrolujte svou objednávku v košíku. Zboží, které se nachází v košíku, lze v tomto kroku ještě měnit (množství, mazání zboží z košíku). • Krok 3: Poté dostane zákazník po kliknutí na tlačítko „Dále k dodací adrese/způsobu dodání“ možnost vybrat nebo doplnit dodací adresu • Krok 4: Poté se zákazníkovi po kliknutí na tlačítko „Dále k přehledu objednávky“ zobrazí přehled jeho objednávky. • Krok 5: Zákazník vezme na vědomí VOP a potvrdí to zaškrtnutím příslušného políčka. • Krok 6: Zákazník odešle svou objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. • Krok 7: Zákazník obdrží od společnosti Hagleitner e-mailem potvrzení zakázky. Krok 8: Po odeslání potvrzení zakázky budou postranní díly zadány u výrobce do výroby a zákazník obdrží od společnosti Hagleitner fakturu.

3. Výhrada vlastnictví

3.1 Až do úplného zaplacení kupní ceny a veškerých vedlejších nákladů zůstává zboží předané zákazníkovi vlastnictvím společnosti Hagleitner, přičemž zákazník nese od předání zboží riziko náhodného zničení zboží (cenové riziko).

3.2 Zákazník nemá oprávnění disponovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hagleitner zbožím, které je ve výhradě vlastnictví, a/nebo toto zboží zatížit.

3.3 Zákazník musí společnost Hagleitner neprodleně informovat o přístupu třetích stran ke zboží, které je ve výhradě vlastnictví, a rovněž o poškození nebo zničení zboží.

3.4 Pokud by došlo k obstavení zboží, které je ve výhradě vlastnictví, musí zákazník neprodleně informovat společnost Hagleitner a učinit veškerá opatření k dosažení zastavení exekuce.

3.5 Pokud dojde k žádosti o insolvenční řízení na majetek zákazníka nebo k zahájení tohoto řízení, je společnost Hagleitner oprávněna – podle její volby i se zachováním smlouvy – vyžádat si vydání zboží s výhradou vlastnictví a/nebo si jej vyzvednout.

4. Ceny, náklady na dopravu

4.1 Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dalších daní a poplatků a bez nákladů na dopravu.

4.2 Platí ceny uvedené v okamžiku objednání. Veškeré údaje jsou s výhradou změny cen před objednáním, sazečských a tiskových chyb a technických změn.

4.3 V případě změny zákonem dané DPH je společnost Hagleitner oprávněna odpovídajícím způsobem upravit ceny s účinností od data změny a rovněž zaokrouhlovat konečné fakturované částky na celý eurocent.

4.4 Pro objednávky v XIBU Designer se neúčtují náklady na dopravu.

5. Platební podmínky; vzájemné vyúčtování a zadržení

5.1 Společnost Hagleitner přijímá následující způsoby platby: bankovní převod – bankovní inkaso – směnky a šeky.

5.2 Pohledávka je splatná po doručení faktury ve lhůtě uvedené na faktuře, bez jakéhokoli odpočtu a bez poplatků.

5.3 Společnost Hagleitner si vyhrazuje právo realizovat zakázky jen oproti poskytnutí záruky nebo platbě předem; zákazník se v tomto případě může rozhodnout, zda to přijme, nebo zda svou objednávku zruší.

5.4 Výše úroků z prodlení je o osm procent vyšší než základní úroková sazba. Úroky z prodlení se kapitalizují po uplynutí jednoho měsíce po splatnosti.

5.5 V případě zpoždění se svými smluvními povinnostmi musí zákazník společnosti Hagleitner nahradit náklady, které jí vzniknou v důsledku upomínkového řízení a inkasa, zejména účelové náklady, které vzniknou v důsledku zakročení právníků.

5.6 Pokud je zákazník s platbou ve zpoždění nejméně 14 dnů, může společnost Hagleitner (i) trvat na splnění smlouvy a posunout splnění vlastního plnění až do doby, než zákazník zajistí splnění dlužných závazků nebo (ii) odstoupit od smlouvy se stanovením dodatečné lhůty nejméně sedmi dnů.

5.7 Vzájemné zaúčtování a uplatnění práva zákazníka na zadržení je vyloučeno.

6. Dodání

6.1 Při objednání doručí zákazníkovi zboží naše doručovací služba – zpravidla během 4–5 týdnů. Postranní díly Hagleitner Selection jsou doručeny do 14 dnů. Další lhůty plnění a/nebo termíny jsou závazné pouze, pokud byly jako takové výslovně a písemně ujednány.

6.2 Zboží je dodáno na adresu uvedenou zákazníkem.

6.3 Společnost Hagleitner je oprávněna realizovat částečné dodávky.

6.4 Pokud se společnost Hagleitner zpozdí s dodávkou zboží z důvodů, za které nese zavinění pouze ona, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že společnost Hagleitner nedodrží přiměřenou dodatečnou lhůtu stanovenou zákazníkem, která musí být nejméně dva týdny.

6.5 Společnost Hagleitner je povinna realizovat plnění teprve tehdy, když zákazník dostojí veškerým svým závazkům potřebným k této realizaci.

6.6 V případě nesprávných, neúplných nebo nejasných údajů nese zákazník náklady na neúspěšnou dodávku a z toho plynoucí vícenáklady.

6.7 V případě zpoždění zákazníka s odběrem zboží přechází riziko ztráty nebo poškození zboží na zákazníka.

6.8 V případě zpoždění zákazníka s odběrem zboží je společnost Hagleitner oprávněna zboží na náklady a riziko zákazníka sama uskladnit, přičemž za toto uskladnění může být účtován skladovací poplatek ve výši 0,5 % hrubé fakturované částky za každý kalendářní den, nebo zboží uskladnit na náklady a riziko zákazníka u k tomu povolaného podnikatelského subjektu. Kromě toho je společnost Hagleitner oprávněna buď trvat na splnění smlouvy nebo po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, která zahrnuje nejméně dva týdny, od smlouvy odstoupit a zhodnotit zboží jiným způsobem.

7. Záruka

7.1 Za sjednanou se považuje záruční lhůta v délce šesti měsíců. Zákazník musí společnosti Hagleitner oznámit závadu do svou týdnů po doručení nebo předání zboží.

7.2 Společnost Hagleitner neposkytuje žádné záruky v právním smyslu. Záruka výrobce tím zůstává nedotčena.

8. Odpovědnost a náhrada škody, promlčení

8.1 Nároky na náhradu škody zákazníka v případě lehké nedbalosti ze strany společnosti Hagleitner jsou vyloučeny. Toto neplatí v případě poškození zdraví osob. Existenci lehké nebo hrubé nedbalosti musí prokázat zákazník.

8.2 Náhrady za následné škody a škody na majetku, ušlý zisk, nedosaženou úsporu a další nepřímé škody jsou – pokud to není v rozporu se závazným právem – vyloučeny. Povinnost společnosti Hagleitner k náhradě škody je omezena součtem plateb, které zákazník na základě uzavřené smlouvy společnosti Hagleitner poskytl.

8.3 Tato ustanovení platí i tehdy, pokud zákazník uplatňuje nárok na náhradu škody i kromě nebo namísto nároku na záruku.

8.4 Pokud není zákonem stanovena kratší promlčecí nebo propadná lhůta, propadají veškeré nároky vůči společnosti Hagleitner, pokud je zákazník soudně neuplatní, do šesti měsíců od okamžiku, ve kterém se zákazník dozvěděl o škodě a o osobě odpovědné za škodu nebo o jiné události zakládající tento nárok, nejdéle však po uplynutí tří let od jednání způsobujícího škodu (zakládajícího tento nárok) (porušení).

9. Zpracovávání osobních údajů

9.1 Společnost Hagleitner shromažďuje v rámci realizace smluv osobní údaje zákazníka s dodržením platných zákonných ustanovení.

9.2 Aktuální Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hagleitner si lze zobrazit na https://www.hagleitner.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.

10. Místo plnění, příslušný soud, volba práva, jazyk smlouvy

10.1 Sjednaným místem plnění je sídlo společnosti Hagleitner.

10.2 Pro všechny spory mezi společností Hagleitner a zákazníkem, které přímo nebo nepřímo vyplynou z těchto VOP a ze smlouvy, je příslušný výhradně rakouský soud, věcně příslušný sídlu společnosti Hagleitner. Společnost Hagleitner je však oprávněna uplatnit nároky vůči zákazníkovi i u jakéhokoli jiného soudu v tuzemsku nebo zahraničí, v jehož obvodu/okresu má zákazník své sídlo, zastoupení nebo majetek.

10.3 Na tyto VOP a na smlouvy uzavřené mezi společností Hagleitner a zákazníkem se aplikuje výhradně hmotné rakouské právo, s vyloučením doporučených standardů (např. EVÜ, ROM I-VO) a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

10.4 Jazyk smlouvy je němčina.

11. Změny adresy, autorská práva

11.1 Zákazník je povinen oznámit společnosti Hagleitner písemně změnu své obchodní adresy, dokud není smlouva z obou stran zcela splněna. Pokud zákazník toto sdělení opomine, považují se prohlášení za doručená i tehdy, pokud jsou zaslána na naposledy oznámenou adresu.

11.2 Nabídky, plány, nákresy, technická dokumentace, katalogy, prospekty, vyobrazení a podobně zůstávají vždy duševním vlastnictvím společnosti Hagleitner. Zákazník k nim nezískává žádná uživatelská oprávnění.

Nákupní košík

Zpět do obchodu

Košík je prázdný.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nemáte účet?
Create an Account
4