условия

Общи търговски условия за оферти, доставки и услуги на Hagleitner Hygiene Österreich GmbH за фирми със седалище в Австрия

Тези Общи търговски условия на Hagleitner Hygiene Österreich GmbH, Lunastraße 5, A-5700 Zell am See, тел.: +43 5 0456, факс: +43 5 0456 7777, имейл: crm@hagleitner.at, FN 229995d, ДДС номер: ATU56679204 са валидни от 06.10.2020 г. Всички Общи търговски условия, публикувани преди тази дата, вече не са валидни.

1. Приложно поле, договорни партньори

1.1 Тези Общи търговски условия („ОТУ“) са валидни от горепосочената дата за всички оферти, доставки и услуги на Hagleitner Hygiene Österreich GmbH (Hagleitner), включително за продажба на стоки в Hagleitner Shop на уебстраницата www.xibudesigner.com (https://www.xibudesigner.com/bg/).

1.2 Hagleitner сключва договори само съгласно своите собствени условия. Различни или допълнителни условия на клиента са валидни само ако Hagleitner е дал своето писмено съгласие.

1.3 Тези ОТУ в тяхната съответно валидна актуализация могат да се видят и изтеглят от интернет страницата на Hagleitner на адрес: www.xibudesigner.com. От линка: www.xibudesigner.com/agb/ клиентите могат да изтеглят, съхранят и разпечатат ОТУ като PDF файл. По желание на клиента Hagleitner може да изпрати ОТУ и по пощата.

1.4 Предлагането на стоки от Hagleitner е насочено само към търговци по смисъла на Закона за защита на потребителите (Konsumentenschutzgesetzes (KSchG)), а не към потребители. Клиент и договорен партньор на Hagleitner може да бъде само търговец по смисъла на ЗЗП (KSchG) със седалище в Австрия. Търговец по смисъла на § 1 ЗЗП (iSd § 1 KSchG) е лице, при което търговията спада към дейността на неговата фирма. Фирма е всяка организация, която е създадена дългосрочно за самостоятелна стопанска дейност, дори и да не е насочена към печалба. Юридическите лица на публичното право винаги се считат за търговци. Клиентът трябва да потвърди тази дейност в рамките на регистрацията в Hagleitner Webshop. Hagleitner има право да изиска и да получи всички необходими данни за търговската дейност на клиента и неговото седалище.

1.5 Ако някоя от разпоредбите на настоящите ОТУ стане невалидна, вместо нея влиза в сила валидна разпоредба, която по своето икономическо въздействие е най-близо до първоначалната. Останалите разпоредби от настоящите ОТУ във всички случаи остават валидни.

2. Сключване на договор

2.1 Поръчката на клиента представлява оферта за сключване на договор с Hagleitner.

2.2 Договорът се сключва в резултат на офертата на клиента едва след приемането й от Hagleitner, но не по-късно от изпълнението на доставката или услугата.

2.3 Офертите на Hagleitner, както и информацията в каталозите, проспектите, ценовите листи и др., както и на уебстраницата, са необвързващи.

2.4 Сключване на договор в Hagleitner XIBU Designer
Предпоставка за поръчка в Hagleitner XIBU Designer е активен потребителски акаунт във Webshop. • Стъпка 1: Клиентът избира желаните странични части XIBU и ги слага в кошницата. • Стъпка 2: Клиентът достига чрез кликване на бутона „Завършване на поръчката“ до следващата страница на процеса на поръчка и проверява своята поръчка в кошницата. Продуктите, които се намират в кошницата, все още могат да се променят в тази стъпка (количество, изтриване на продукт). • Стъпка 3: След това чрез кликване на бутона „Продължи към адрес на доставка/начин на доставка“ клиентът има възможност да избере или допълни адреса на доставка • Стъпка 4: След това чрез кликване на бутона „Продължи към преглед на поръчката“ клиентът може да направи преглед на своята поръчка. • Стъпка 5: Клиентът се запознава с ОТУ и потвърждава това чрез квадратчето за отметка. • Стъпка 6: Клиентът изпраща своята поръчка, като кликва бутона „Изпращане на поръчката“. • Стъпка 7: Клиентът получава от Hagleitner по имейла потвърждение за поръчка. Стъпка 8: След изпращане на потвърждението за поръчка страничните части се поръчват за производство и клиентът получава от Hagleitner фактура.

3. Запазване на правото на собственост до пълното изплащане на цената

3.1 До пълното изплащане на покупната цена и на всички допълнителни разходи предадената на клиента стока остава собственост на Hagleitner, като с предаването на стоката клиентът носи отговорност за риска от случайна загуба на стоката (последваща невъзможност за изпълнение на договорно задължение с даване на заместваща облага).

3.2 Клиентът няма право без предварителното писмено съгласие на Hagleitner да разполага със и/или да обременява стока, за която е запазено правото на собственост до пълното изплащане на цената.

3.3 Клиентът трябва незабавно да информира Hagleitner за достъпа на трети лица, както и за повреди или загуба на стока, за която е запазено правото на собственост до пълното изплащане на цената

3.4 Ако стоката, за която е запазено правото на собственост до пълното изплащане на цената, е запорирана, клиентът трябва незабавно да уведоми за това Hagleitner и да предприеме всички мерки за прекратяване на запора.

3.5 Ако е заявено искане или е открито производство по несъстоятелност за имуществото на клиента, Hagleitner - по избор на Hagleitner и при запазване на договора - има правото да изиска връщане обратно на стоката, за която е запазено правото на собственост до пълното изплащане на цената, и/или нейното вземане.

4. Цени, разходи за доставка

4.1 Цените са с вкл. ДДС и други данъци и такси, но без разходи за доставка.

4.2 Валидни са цените, посочени в момента на поръчката. Запазено е правото на промени в цените преди поръчката, предпечатни и печатни грешки, както и на технически промени.

4.3 При промяна на предвидения от закона ДДС, Hagleitner има право да коригира валидните цени в съответствие с промяната, както и да закръгля крайните суми за плащане по фактурата до един евроцент.

4.4 За поръчки в XIBU Designer не се начисляват разходи за доставка.

5. Условия на плащане; прихващане и задържане

5.1 Hagleitner приема следните видове плащане: банков превод - директен дебит - менителници и чекове.

5.2 Вземането е платимо след постъпване на фактурата на посочения във фактурата падеж, без каквито и да е удръжки и разноски.

5.3 Hagleitner си запазва правото да изпълнява поръчки само срещу обезпечение или авансово плащане; в този случай клиентът сам решава дали да приеме това условие или да се откаже от поръчката.

5.4 Размерът на наказателните лихви е осем процента над базисния лихвен процент. Наказателните лихви се капитализират след изтичане на срок от един месец след падежа.

5.5 В случай на просрочване на договорните задължения клиентът трябва да възстанови на Hagleitner възникналите разноски за предупредителни писма и събиране на вземания, по-специално разноските, предназначени за наемане на адвокати.

5.6 Ако клиентът просрочи плащането най-малко с 14 дни, Hagleitner (i) може да настоява за изпълнение на договора и да отложи изпълнението на своите услуги до извършване на просрочените плащания от клиента или (ii) при определяне на допълнителен срок от поне седем дни да се откаже от договора.

5.7 Изключено е прихващане и предявяване на претенция за право на задържане от страна на клиента.

6. Доставка

6.1 При поръчка клиентът получава стоката, която се предава от нашите доставчици - по правило в рамките на 4-5 седмици. Страничните части Hagleitner Selection се доставят в рамките на 14 дни. Всички останали срокове за изпълнение на услуги и/или дати са задължителни само ако изрично са били договорени като такива в писмен вид.

6.2 Доставката на стоката се извършва на посочения от клиента адрес.

6.3 Hagleitner има право да извършва частични доставки.

6.4 Ако Hagleitner просрочи доставката на стока поради причини, които са изцяло по вина на Hagleitner, клиентът има право да се откаже само ако Hagleitner не спази определения от клиента подходящ допълнителен срок, който трябва да е поне две седмици.

6.5 Hagleitner е задължен да изпълни услугата само ако клиентът е изпълнил всички свои задължения, които са необходими за изпълнението на тази услуга.

6.6 При неверни, непълни или неясни данни клиентът поема разходите за неуспешната доставка и произтичащите от това допълнителни разноски.

6.7 При забавяне на приемането от страна на клиента рискът от загуба или повреждане на стоката се носи от клиента.

6.8 При забавяне на приемането от страна на клиента Hagleitner има право да съхранява стоката в собствен склад за сметка на клиента и при поемане на риска от страна на клиента, за което се начислява складова такса от 0,5% от брутната сума по фактурата или за сметка на клиента и при поемане на риска от страна на клиента за съхраняване стоката в склад на упълномощена търговска фирма. Освен това Hagleitner има право да настоява или за изпълнение на договора, или за определяне на подходящ допълнителен срок от поне две седмици, в който да се откаже от договора и да използва стоката по друг начин.

7. Гаранция

7.1 За договорен се счита срокът на гаранцията от шест месеца. Клиентът трябва да уведоми Hagleitner за дефекти в рамките на две седмици след доставката или предаването.

7.2 Hagleitner не предоставя гаранция от продавача в правния смисъл. Гаранциите на производителя остават валидни.

8. Отговорност и обезщетение за вреди, давностен срок

8.1 Изключени са искове за обезщетение за вреди от страна на клиента в случаи на по-лека небрежност от страна на Hagleitner. Това не важи за увреждане на здравето на хора. Клиентът трябва да докаже наличието на по-лека или груба небрежност.

8.2 Изключено е обезщетение за косвени щети и имуществени вреди, пропусната печалба, нереализирани икономии и други индиректни щети - доколкото това не противоречи на императивното право. Задължението за обезщетение на Hagleitner се ограничава със сумата на плащанията, извършени от клиента към Hagleitner въз основа на сключения договор.

8.3 Тези разпоредби са валидни и когато искът за обезщетение за вреди на клиента е предявен вместо или заедно с гаранционен иск.

8.4 Доколкото по закон не е валиден по-кратък давностен или преклузивен срок, отпадат всякакви претенции срещу Hagleitner, ако те не са предявени по съдебен ред от клиента в рамките на шест месеца от датата, на която клиентът е узнал за щетата и за причинилото щетата лице или за друго събитие, на което се основава претенцията, не по-късно обаче от изтичане на срок от три години след поведението (нарушението), което е причинило щетата (на което се основава претенцията).

9. Обработване на лични данни

9.1 В рамките на изпълнение на договорите Hagleitner събира лични данни на клиентите при спазване на действащите законови разпоредби.

9.2 Актуалната декларация на Hagleitner за защита на личните данни може да се извика на адрес: https://www.hagleitner.com/bg/zashchita-na-danni.

10. Място на изпълнение, подсъдност, избор на приложимо право, договорен език

10.1 Договореното място на изпълнение е фирмената централа на Hagleitner.

10.2 За всички спорове, които индиректно или непосредствено произтичат от тези ОТУ и от договора между Hagleitner и клиента, е компетентен само австрийският съд по предметна компетентност за седалището на Hagleitner. Hagleitner обаче има право да предявява претенции срещу клиента и пред друг съд в страната и чужбина, в чиято местна юрисдикция е седалището, филиал или имуществото на клиента.

10.3 За настоящите ОТУ и за сключените между Hagleitner и клиента договори приложимо е само австрийското материално право, като се изключва препращането към определени правни норми (напр. EVÜ, ROM, I-VO) и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба.

10.4 Договорният език е немски.

11. Промяна на адреса, авторски права

11.1 Клиентът се задължава писмено да уведоми Hagleitner за промени в адреса на фирмата си, докато договорът не бъде изпълнен изцяло и от двете страни. Ако клиентът е пропуснал да направи това писмено съобщение, декларациите се считат за получени, дори и да са били изпратени на последния известен адрес.

11.2 Оферти, схеми, скици, техническа документация, каталози, проспекти, изображения и подобни остават интелектуална собственост на Hagleitner. Клиентът не получава каквито и да е права за ползването им.

Колички за пазаруване

Обратно към магазина

Количката е празна.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Нямате профил?
Create an Account
4